Regulamin sklepu

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług elektronicznych w ramach zamówień dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej realizowanych przez Karolina Adamczak Wizualna ul. Balickiego 1, 30 -805 Kraków NIP: 6793269621.
  2. System - aplikacja internetowa pod adresem https://wizualnakarolina.pl prowadzona przez Administratora,.
  3. Usługobiorca - Karolina Adamczak Wizualna ul. Balickiego 1, 30 -805 Kraków NIP: 6793269621.
  4. Usługodawca/ Klient - osoba fizyczna posiadająca co najmniej częściową zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z oferty Usługodawcy.
  5. Regulamin - niniejszy dokument.
  6. PayU przedsiębiorca pełniący rolę operatora płatności online na Portalu Użytkownika
  7. Urządzenie - urządzenie, posiadające możliwość łączenia się z Internetem, kompatybilne z Portalem Użytkownika,
  8. Oferta – usługi oferowane przez Usługobiorcę,
  9. Zamówienie – zamówienie składane przez Usługodawcę na wykonanie Usług przez Usługobiorcę,
  10. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na świadczenie Usług.
  11. Usługi – wykonanie przez Usługodawcę świadczeń na rzecz usługodawcy, w tym w szczególności:
    1. Workbooki;
    2. kursy online (14 dni na zwrot);
    3. usługa notatek wizualnych 
  12. Dane osobowe- wprowadzone przez osobę fizyczną informacje, zgromadzone podczas składania Zamówienia oraz w toku wykonania Umowy, stanowiące dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  13. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
  14. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usług sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  15. Z chwilą składania Zamówienia, Usługodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych adresowych (w tym adresu e-mail) przez Usługobiorcę, a w szczególnych przypadkach także innych danych, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług elektronicznych. Zgodę można w każdym czasie odwołać, co będzie równoczesne z rezygnacją z korzystania z usług.
  16. Usługobiorca może również wyrazić zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną ofert oraz innych informacji w ramach newsletteru. 
  17. Usługodawcą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Systemu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Usługodawcy. 
 2. Przeglądanie Ofert Usługobiorcy nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się na stronie internetowej następuje przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia i nie wymaga zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Ofercie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) Ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 3

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Usługodawcy, wpisać dane do faktury, oraz inne informacje konieczne do wykonania Umowy,
    1. data webinaru/live  (i link do rejestracji, jeżeli trzeba sierejestrować na wydarzenie)
    2. link do nagrania
    3. deadline – termin np. wysyłki newslettera z nagraniem
     1. Twoje logo i kody kolorystyczne Twojej marki
     2. dodatkowe informacje, które mają się znaleźć na notatce (np. tytuł, #, cykl wydarzenia, strona internetowe itp.)
     3. zdjęcie do portretu (jeżeli chcesz mieć wyrysowane to na notatce)
 1. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, 
 2. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności.

§ 4

Wykonanie Umowy 

 1. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługobiorcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługobiorcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności wraz ze złożonym Zamówieniem, w przypadku braku wpływu ceny na rachunek bankowy Usługobiorcy w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia zostanie ono anulowane. W przypadku anulowania Zamówienia Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia. 
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 1. Początek biegu terminu dostawy Usługi liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.7. W przypadku Zamówienia Usługi o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 

8. Wykonanie Umowy następuję w formacie pdf lub jpg. Usługobiorca przesyła na adres email podany przez Usługodawcę przedmiot Umowy. 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy

   1. Niniejszym Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż nie przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy, , jeżeli Usługobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługodawcy (Konsumenta), który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

§ 6

Poprawki

 1. Usługobiorca jest upoważniony do zgłoszenie jednej poprawki wobec wykonanego przedmiotu Umowy. Poprawka ta nie może wykraczać poza zakres przedmiotu Umowy.
 2. W zakresie wad fizyczny oraz prawnych przedmiotu Umowy, stosuje się przepisy o rękojmi.. 
 3. Reklamację drogą elektroniczną na podane na storni internetowej  wizualnakarolina.pl.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

§ 7

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 8

Prawa autorskie

 1. Usługobiorca przenosi  autorskie prawa majątkowe na rzecz Nabywcy na wszelkich znanych polach eksploatacji, bez ograniczenia, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, z momentem zapłaty pełnej kwoty Ceny, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
 1. zwielokrotnianie;
 2. utrwalanie;
 3. użyczenie i najem egzemplarzy utworu;
 4. wprowadzenie do pamięci komputera;
 5. publiczne wykonywanie;
 6. wyświetlanie;
 7. publiczne wykonanie;
 8. publiczne odtwarzanie;
 9. odtwarzanie;
 10. umieszczanie na stronach internetowych;
 11. wykorzystanie we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych dowolnego podmiotu wskazanego przez Nabywcę;
 12. uprawnienie do decydowania o nienaruszalności dzieła i jego treści, zmiany oraz do jego rzetelnego wykorzystania. 
 1. Usługobiorca przenosi również na Usługodawcę :
 1. wyłączne prawo na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworów na polach eksploatacji wskazanych w pkt 1.
 2. wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworów na polach eksploatacji wskazanych w pkt 1.
 1. Usługobiorca posiada wobec przedmiotu Umowy osobiste prawa autorskie do utworów, w tym w szczególności: prawa do oznaczenia utworu oraz opracowań utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, jak również prawa nadzoru nad sposobem korzystania z utworu w okresie 20 lat od daty odbioru Dzieła (utworu).

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.