Polityka prywatności

Wprowadzenie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” - w trosce o ochronę Państwa prywatności przygotowaliśmy informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Chcielibyśmy zapewnić, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, w tym wdrożyliśmy odpowiednie polityki, procedury i zorganizowaliśmy szkolenia wewnętrzne w zakresie ochrony danych osobowych.

Definicje

Administrator danych osobowych – Karolina Adamczak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Karolina Adamczak Wizualna ul. Balickiego 1, 30 -805 Kraków NIP: 6793269621 będąc administratorem danych osobowych ustala cele i sposoby ich przetwarzania i przekazuje osobie, której dane dotyczą, kompleksowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, dalej „My”, „Administrator”.

Państwo - osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarzamy.

serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, dostępna pod adresem  https://wizualnakarolina.pl

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych możecie się Państwo skontaktować w następujący sposób:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@wizualnakarolina.pl, w temacie wiadomości wpisując „Wizualna Karolina - dane osobowe”

b. listownie: Karolina Adamczak Wizualna ul. Balickiego 1, 30 -805 Kraków.

Na jakiej podstawie, w jakich celach oraz przez jaki okres będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane, które pozyskaliśmy od Państwa w związku ze świadczeniem usług, zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest:

1. Realizacja umowy, w tym przesłanie oferty na Państwa prośbę — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO umożliwienie złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy z Administratorem za pośrednictwem serwisu – podstawa prawna z Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy:

a) w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy;

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora - wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (do 6 lat od powstania obowiązku prawnego);

c) w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, przechowywanie danych klientów po realizacji umowy przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przewidziany przepisami prawa (do 6 lat od realizacji umowy);

2. Realizacja usługi świadczonej drogą elektroniczną (prowadzenie konta) – podstawa prawna z art. Art. 6 ust 1 lit. b) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu usunięcia przez Państwa konta w serwisie.

3. Prowadzenie profilu w ramach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram) – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu zw. z aktywnością i obserwowaniem profilu - promowanie marki, produktów i usług, budowanie i utrzymanie społeczności związanej ze Administratorem oraz w celu komunikacji: badania i satysfakcji klientów i określania jakości naszych produktów i usług, w celach analitycznych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawa prawna z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - Dane przetwarzać będziemy do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingowych.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe identyfikacyjne (w tym poza imieniem i nazwiskiem, pseudonim, wizerunek), adresowe, kontaktowe, informacje na temat usługi, z której Państwo skorzystali, w przypadku osoby, która nie ukończyła lat 16 – informacje na temat jej opiekuna prawnego, za którego pośrednictwem pozyskujemy dane tej osoby.

Dodatkowo w trakcie Państwa wizyty w serwisie  zbieramy takie dane jak: adres IP urządzenia; nazwa domeny; rodzaj przeglądarki; typ systemu operacyjnego; rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie; czas połączenia z serwisem; inne dane związane z Państwa zachowaniem w serwisie. 

Kto będzie odbiorcą Państwa danych?

Odbiorcą* Państwa danych osobowych mogą być:

1. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe, dostawca poczty elektronicznej,

2. podmioty świadczące usługi księgowe,

3. podmioty świadczące usługi prawne,

4. operatorzy płatności,

5. właściciel portalu społecznościowego na którym Administrator utworzył swojego fanpage’a - zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia jego funkcjonowania, jeśli odwiedzają Państwo nasz fanpage, polubią go czy zamieszczą komentarz pod postem.

6. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych osobowych niewystępujące w ramach konkretnego postępowania.

* szczegółowa lista odbiorców danych znajduje się w dyspozycji Administratora. Aby poznać więcej szczegółów skontaktuj się z nami.

Z uwagi na to, że korzystamy z usług zewnętrznych dostawców narzędzi i usług, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, pozwalającą na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

W ramach niniejszego Serwisu, Administrator przetwarza informacje dotyczące Państwa interakcji  z serwisem i zawartymi w nim treściami i usługami, w celu udoskonalenia serwisu oraz dostosowania go do potrzeb użytkownika. Informacje, o których mowa powyżej, nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z tego serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika. Administrator nie identyfikuje zatem konkretnego użytkownika niniejszego Serwisu, poprzez powiązanie tych informacji z jego innymi danymi, umieszczonymi np. w formularzu rejestracyjnym. Serwis realizuje powyższe funkcje poprzez instalację plików “cookies”, zgodnie z Polityką Plików Cookies niniejszego serwisu.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

Przysługują Państwu prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

  • dostęp do treści swoich danych;
  • zmianę/aktualizację, sprostowanie danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w posiadaniu Administratora są niedokładne lub niekompletne;
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
  • przeniesienie danych, tj. prawo otrzymania od Administratora - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • usunięcie danych osobowych, jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych  - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza je na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Administratorowi zaprzestanie przetwarzania tych danych osobowych, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ze swoich uprawnień mogą Państwo korzystać w sposób opisany wyżej „Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych”.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Czy realizujemy zautomatyzowane przetwarzanie danych?

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy z nami.